ოთხ. იან 19th, 2022

საქართველოში ჯანდაცვის რეფორმა კარგა ხანია მიმდინარეობს. ახალმა ხელისუფლებამ ეს სფერო პრიორიტეტად აღიარა და საყოველთაო დაზღვევაც გააკეთა,რითაც მრავალმა ადამიანმა ისარგებლა, მაგრამ რეფორმას აქვს ნაკლოვანებებიც და მის გამოსწორებას როდის დაადგება საშველი, არავინ იცის. ქვეყნის ბევრ რეგიონში, მათ შორის ჩხოროწყუს რაიონულ საავადმყოფოშიც არახელსაყრელი სამუშაო პირობებია შექმნილი.

მთავარი პრობლემა ამ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებულთა უფლებების დაუცველობაა. მწვავე პრობლემაა ხელფასების საკითხიც – როგორც მისი სიმწირე ისე ხელფასის გაუცემლობაც. ჩხოროწყუს რაიონული საავადმყოფოსა და სამშობიარო სახლის მედპერსონალს რამდენიმე თვეა, კუთვნილი ხელფასი არ მიუღია. მომსახურე პერსონალის საშუალო ხელფასი ბოლოს დადებული შრომითი ხელშეკრულებით განისაზღვრა ერთი თვის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, თუმცა ზოგიერთმა დასაქმებულმა არც კი იცის მსგავსი შრომითი ხელშეკრულების არსებობის შესახებ და, შესაბამისად, არც კი იცნობს მას.

2012 წლის 12 ივლისსშრომისკოდექსშიშესულიცვლილებებითდასაქმებულებისზეგანაკვეთურისამუშაოუნდაანაზღაურდეს, სამწუხაროდდასაქმებულებზეასახვაარუპოვია. მხრიდანარსრულდებასაავადმყოფოშიდასაქმებულთასამუშაოგრაფიკი 48 საათისნაცვლად 60 საათია, ზეგანაკვეთსკიარავინანაზღაურებს, რაცასევედიდიპრობლემაგახლავთდასაქმებულებისათვის. საავადმყოფოშიარისსხვაპრობლემებიც. აქმომუშავეპერსონალსგანსაკუთრებითძალიანცუდპირობებშიუწევთმუშაობა. თვეობითგაუცემელიხელფასებისგარდა (სამშობიაროსმედპერსონალსდეკემბრისხელფასიცკიარაქვსაღებული), დასაქმებულებიხშირადისმენენსამსახურიდანდათხოვნისმუქარას, თუისინიარშეასრულებენზეგანაკვეთურსამუშაოს.

სამშობიაროსახლისშენობაავარიულია. მართალია, რაიონულისაავადმყოფოახალაშენებულია, მაგრამძალიანსივიწროვეა. საავადმყოფოშიმისულსთვალშიმომხვდაპაციენტებისსიმრავლე, რომლებსაცსაათობითუწევთრიგშიდგომა. ამერთსართულიანშენობაშიაყველაგანყოფილებაგანთავსებული.

დავუბრუნდეთსაშობიაროსახლს, სადაცგაუსაძლისიმდგომარეობაა. შენობააუცილებლადრემონტსსაჭიროებს. იქდასაქმებულებიიმასაცამბობენ, რომრამდენიმეწელიარქონდათგარკვეული, ვისდაქვემდებარებაშიიყვნენ. ,,წლებისგანმავლობაშივარკვევდით, ვისდაქვემდებარებაშივიყავით, ვისთვისუნდამიგვემართაარსებულიპრობლემებისმოგვარებისთხოვნით. ყველასხვადასხვაკომპანიისკენგადაგვამისამართებდახოლმე. ბოლოწელია, ძლივსგავარკვიეთ, რომთურმე „ბლოკჯორჯიას“ მმართველობაშივყოფილვართ, მაგრამსამწუხაროდ, ვერცმათგანმივიღეთპრობლემებისმოგვარებისპირობა. 8 თვეა, ხელფასებიარაგვიღია. სადაზღვევოკომპანიებიარგვირიცხავენ. გამკითხავიკიარავინაა. როდემდეგაგრძელდებაესუსამართლობადასანამდეშევძლებთჩვენცენთუზიაზმემუშაობას, არვიცით“ – ამბობენექიმები, რომლებსაცსადაზღვევოკომპანიებთანდიდიპრეტენზიებიაქვთ, რადგანისინიდროულადარურიცხავენთანხებს. სამშობიაროშიგვითხრეს, რომმედპერსონალიუნდაგადასულიყოახალსაავადმყოფოში, მაგრამფართისსიმცირისგამოესვერმოხერხდადასამშობიაროსთანამშრომლებსისევძველშენობაშიმოუწიათდარჩენამ. აქკიროდისგაკეთდებარემონტიდამოგვარდებაპრობლემები, არავინუწყის.

როდისდამთავრდებაწლობითდაუმთავრებელიდაარასრულყოფილირეფორმა, არავინიცის. მოქალაქეთადაზღვევაძალიანკარგიადაჩვენიშეჭირვებულიმოსახლეობისთვისშეღავათია, მაგრამმედპერსონალნიცამქვეყნისმოქალაქენიარიანდაისინიციმსახურებენრეფორმისკარგშედეგებს. ბოლოსდაბოლოსყველაფერსაქვსდასაწყისიდადასასრულიდაამრეფორმისდამთავრებასაცხომუნდადაადგესსაშველი?

 

Comments are closed.